เครื่องทดสอบสายรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิตย์
สำหรับวัดการเสื่อมสภาพของสายรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิตว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือได้เวลาเปลี่ยน
-ใช้ทดสอบค่าความต้านทานไฟฟ้าสติย์ของสายรัดข้อมือ
-ต่ำ = ต่ำกว่า 800 กิโลโอห์ม (สีแดง)
-ดี = อยู่ระหว่าง 800 กิโลโอห์ม ถึง 9 เมกะโอห์ม (สีเขียว)
-สูง = สูงกว่า 9 เมกะโอห์ม (สีแดง)
ลักษณะงาน
เหมาะสำหรับใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ งานอิเล็คทรอนิคส์
หรืออุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุมไฟฟ้าสถิตย์
สี
ดำ
ขนาด
110 x 72 x 40 มม.